Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

rzuczasty
Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko.
— Edward Stachura

April 13 2017

rzuczasty
Play fullscreen
te góry tak piękne.
te góry tak wysokie.
rzuczasty
Ludzie rozumieją mnie tak słabo, że nie rozumieją nawet moich narzekań na to, że mnie nie rozumieją.
— Søren Kierkegaard

April 12 2017

rzuczasty

"Kocham Tatry. Kocham ich pustkę i milczenie, ich martwość o spokój posępny. W ich mgłach błąka się myśl moja i szuka dawnych swoich wierzeń i miłości, uczuć i siły. Po ich dolinach i przełęczach chodzi myśl moja i smuci się, że nie może być ogniem w ogniu, wichrem w wichrze, światłem w świetle; że nie może być z wami, być waszym, o duchy żywiołów! Nad potokami usiada myśl moja i smuci się…"

— Kazimierz Przerwa-Tetmajer

April 10 2017

rzuczasty
4623 e4d5
Reposted froma-antimatter a-antimatter viascorpix scorpix
rzuczasty
1646 4187
rzuczasty
rzuczasty
Reposted fromfoodforsoul foodforsoul viayanek yanek
rzuczasty
4044 15c2
Reposted frommoochava moochava viayanek yanek

March 18 2017

rzuczasty
2129 1612
Reposted byCeluiQuiEstAimeEinhornZorro

February 27 2017

rzuczasty
Jeśli odchodzisz od przegranej z wiedzą, że zrobiłaś wszystko co mogłaś i chciałaś zrobić, to masz naukę na przyszłość i najważniejsze, że nie masz powodów do żałowania.
— Dziecko Lasu

February 15 2017

rzuczasty
6755 715b
Reposted fromAlcea Alcea

February 14 2015

rzuczasty
rzuczasty
rzuczasty
rzuczasty
2654 6a20 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi
rzuczasty
4297 f654 500
closer.
rzuczasty
4067 ebcd 500
generalnie po staremu, bawimy się najlepiej.
PS to rzukowy wyraz radości. To nie smutek.

October 23 2014

rzuczasty
7675 f4a9
Reposted fromkjuik kjuik viaQudaci Qudaci
rzuczasty
1787 6ea3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl